โครงสร้างการบริหารโรงเรียน/ข้อมูลผู้บริหาร/อำนาจหน้าที่

Include gadget (iframe)
             
 


ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริภรณ์  เยาวพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ :
         ตั้งแต่ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เกิดวันที่ : 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2517
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)
                       สาขาการบริหารการศึกษา
                       จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
E-mail :  siripom.yao@loei1.go.th
Telephone : 
093-4942786

Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่,
16 มิ.ย. 2563 23:59
Comments