ข่าวกิจกรรม

     วันที่  27 สิงหาคม 2563  โรงเรียนชุมชบ้านปากห้วยเข้ารรับการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปี 2563
    วันที่ 15 กรกฏาคม 2563รงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการและการเตรียมความพร้อมช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1